Pla de Conciliació i Beneficis socials

Mesures de conciliació de la vida laboral i privada

L’entitat garanteix la totalitat dels drets i mesures en matèria d’igualtat efectiva entre dones i homes, regulades per la Llei de Conciliació, l’Estatut
dels Treballadors i Treballadores, i el Conveni col·lectiu. Per altra banda, l’Entitat treballa per oferir altres mesures de conciliació per sobre del conveni: