La nostra mirada

Base metodològica de la nostra intervenció

El CETIS de la Fundació el 7 disposa del servei complementari d’Equip Multidisciplinari de Suport (EMS), des d’on es gestiona l’àrea d’ajustament personal i social de la persona usuària. Treballem de forma assembleària amb les persones treballadores i inclusiva amb la societat realitzant accions de participació.

Orientació psicosocial a través del seu Pla d’Intervenció Personal (PIP).

Es promou la capacitació laboral mitjançant una metodologia de treball basada en el disseny d’activitats i la distribució de les persones en diferents equips de treball.

Treballem un model d’àrees d’intervenció a nivell social, conductual  i laboral.

Coordinació entre l’equip per fixar línies psico-sòcio-educatives comuns d’actuació i vetllar pel seu compliment.

Promoure l’adaptació social de les persones treballadores (feina, lleure…), potenciant el seu benestar psicològic (intentant resoldre els conflictes que hi puguin haver) i fomentant la seva autonomia personal i social, amb la finalitat d’assolir la seva integració sòcio-laboral.

Inserció en empresa ordinària garantint un itinerari personalitzat que respongui a la seva voluntat i desitjos.

Mirada cap a la innovació tecnològica i d’atenció a les persones treballadores:

Millorar la gestió de la informació reduint les càrregues de feina administrativa incorporant i utilitzant les solucions  tecnològiques existents.

Innovació continua i sistematitzada per millorar l’atenció a les persones treballadores.

Aplicar accions en relació a la cura i millora del Medi Ambient.

Incrementar la participació de professionals i de persones ateses en els diferents espais de presa de decisions.

Visibilitzar i enfortir l’economia social dels territoris on som presents

Publicacions d’interès